Beleidsplan

Beleidsplan 2022-2025 Stichting Vrienden van De Hoog

1. Inleiding
2. Doelstellingen van Stichting Vrienden van De Hoog
3. Wijze van werving van gelden
4. Beheer van het vermogen
5. Activiteiten van het bestuur
6. Besteding van het vermogen
7. Missie
8. Projecten

1. Inleiding

De beschermende maatregelen als gevolg van de coronacrisis heeft de afgelopen periode duidelijk gemaakt dat veel ouderen en kwetsbare mensen in een sociaal isolement terecht zijn gekomen of dat al waren. Een derde van de Nederlanders ervaart eenzaamheid in al dan niet grote mate, aldus cijfers van het CBS. Daarnaast is zestig procent van de Gouwenaars ongehuwd, gescheiden of heeft een partner verloren. De Vrienden van De Hoog biedt rechtstreeks of via de stichting en verenigingen die deel uitmaken van het Biljart- en Denksportcentrum De Hoog te Gouda zowel jongeren als ouderen de gelegenheid een sport te beoefenen in een veilige omgeving, waar het sociaal aspect hoog in het vaandel staat. De stichting wil de komende jaren brede steun verlenen aan het in standhouden en uitbreiden van faciliteiten voor deze groepen sporters, zowel individueel als in verenigingsverband.

2. Doelstellingen

De stichting heeft zijn zetel in de gemeente Gouda en heeft als belangrijke doelstelling dat met name jongeren en ouderen zich ontwikkelen op sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied. Biljarten en denksporten zijn hierin een middel om dit te bewerkstelligen. De stichting speelt in op een aantal initiatieven van de overheid, zoals het programma Nederland Een tegen Eenzaamheid.
Eén van de doelen is het doorbreken van de trend eenzaamheid onder ouderen, maar ook onder jongeren. De stichting kan in samenwerking met het centrum De Hoog (die de accommodatie verstrekt) een schakel vormen om de doelstellingen van de overheid waar te maken. Schaken, dammen, maar ook biljarten en andere denksporten, zien wij als een vorm van sociaal maatschappelijke activiteit. De Stichting Vrienden van De Hoog kan via verkregen donaties, legaten en subsidies de genoemde activiteiten mogelijk maken. Hiermee steunen we indirect ook het centrum De Hoog. Door het gebruikmaken van de accommodatie wordt indirecte steun geboden aan een centrum, dat voor het grootste deel drijft op vrijwilligers.
De komende jaren hoopt de stichting meer jongeren en meer ouderen uit Gouda en wijde omgeving te enthousiasmeren om samen bezig te zijn. We denken onder meer aan een gericht wervings- en opleidingsprogramma. De stichting wordt breed ondersteund door een werkgroep waarin vertegenwoordigers zitten van de genoemde sporten.

3. Wijze van werving van gelden

Stichting Vrienden van De Hoog verkrijgt haar inkomsten door middel van giften, donaties, sponsoring en subsidies. Deze zijn hoofdzakelijk afkomstig van particulieren en bedrijven.

4. Beheer van het vermogen

De stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur wordt gevormd door drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
– Voorzitter is de heer Th. Daanen, woonachtig aan de Ronsseweg 1-904, 2803 ZA te Gouda.
– Secretaris is de heer M. de Bruin, woonachtig aan de Ronsseweg 1-901, 2803 ZA te Gouda.
– Penningmeester is mevrouw I. Smits, woonachtig aan de Noothoven van Goorstraat 26, 2806 RB te Gouda.

5. Activiteiten bestuur

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
– Het opzetten en begeleiden van projecten gericht op de doelgroepen.
– Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
– Het opstellen van de jaarlijkse begroting;
– Het jaarlijks vaststellen en goedkeuren van een jaarrekening;
– Het beheren van de gelden;
– Het besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

6. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Vrienden van De Hoog:
– De inkomsten van de stichting worden gebruikt om de uitgaven te
compenseren.
– De inkomsten van de stichting worden aangewend voor allerlei initiatieven op het gebied van biljartsport, bridgesport en denksporten, zoals geformuleerd in de doelstellingen.
– De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer
aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt geld gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

7. Missie

Prioriteit in 2022 is het verwerven van fondsen om de ambities en doelstellingen te kunnen uitvoeren. Dat gebeurt door:

– Het aanbieden van het lidmaatschap Stichting Vrienden van De Hoog.
– Het lid worden van de Club van 100.
– Het aanbieden van sponsorpakketten.
– Sponsoring in natura.
– Benadering van fondsen die het welzijn van de doelgroepen voorstaan.
– Legaten en erfenissen.
– Subsidies.

8. Projecten

Met deze fondsen wil de stichting in de loop van 2022 en in de jaren daarna de volgende activiteiten ontplooien:
– De bestrijding van eenzaamheid in het algemeen door middel van het gericht aanbieden van cursussen.
– Het ondersteunen van sporters die de kosten van contributie en/of kosten voor trainingslessen niet kunnen opbrengen.
– Het organiseren van kennismakingsbijeenkomsten en open dagen voor belangstellenden.
– De organisatie van evenementen die ten doel hebben huidige sporters bij elkaar te brengen en nieuwe sporters te interesseren voor beoefening individueel of in  verenigingsverband.
– Het aanschaffen van materialen om de sporten te kunnen (blijven) uitoefenen.
– Het uitbreiden van trainingsfaciliteiten.
– Het organiseren van bijeenkomsten voor degenen die financiële steun verlenen, waaronder sponsoren.
– Het indirect (door de organisatie van activiteiten) ondersteunen van de Stichting Biljart- en Denksportcentrum De Hoog te Gouda op basis van de doelstellingen van de stichting.
– Het ondersteunen van initiatieven die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
– Contact onderhouden met de gemeente en in het verlengde daarvan organisaties die zich ten doel stellen om mensen op te vangen in sociale netwerken.
– Contact onderhouden met de verschillende sportbonden.
– Contact onderhouden met de plaatselijke media om een zo groot mogelijke groep geïnteresseerden te bereiken.
– Het onderhouden van een website, alsmede het regelmatig aanbieden van (digitale) nieuwsbrieven.

  • Laatste nieuws

  • _____________________________________

  • Geplande activiteiten

    Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.